’ಅಭೀಪ್ಸೆ’ ಕಾದಂಬರಿ ಕುರಿತು..

ನಾಂದಿ ಅದು ಕಲ್ಗುಡಿ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿದ್ದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂಟಿ ಮನೆ. ಗಾಢ ಕತ್ತಲಿದ್ದ ಆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಎದ್ದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆದಾಗ, ಅವರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅವರ ಮಡದಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು. ಎಂದೂ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಎದ್ದವರಲ್ಲ. ಅವರೂ ಎದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಮಿಣುಕು ದೀಪ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನನ್ನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವರ…

Continue reading →