ಬರಿಯ ಚಿಪ್ಪು

sea-snail-345678_640

ನಾನೊಂದು ಬರಿದಾದ ಚಿಪ್ಪು

ಬದುಕು ಮುತ್ತಾಗಿಸಲು ಶಕ್ತಿಕೊಡು ನೀನು

ಶುಭದ ಕಡೆಗೆ ಸದಾ ತುಡಿತವಿರಲು

ಮರಳ ಕಣವೀ ಹೃದಯ ಮುತ್ತಾಗಲಿ

ಮಧುರಭಾವ ತುಂಬಿ ಹೊಳೆಯಲಿ.

ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚೆಲುವು

ಈ ಸಂಜೆಯಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ತುಂಬಿರಲು ಒಲವು

ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯ ತುಂಬು ಅದರಲೇ ಬಲವು

ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ಬಲವಿರಲು ಸಾಧನೆಯು ಹಲವು

ಕಂಬನಿಗಳು ತುಂಬಿವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ

ನಿನಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ, ಹಿರಿದಿಲ್ಲ ಜಗದಲಿ.

ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಕು ನೀಡಲಿ

ಅಂಧಕಾರವ ಕಳೆವ ರವಿಕಿರಣದಂತೆ

ಕೃಪೆಯಿರಲಿ, ಬಾಳಪಯಣದಲಿ

ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗಲಿ

ಚಿಪ್ಪು ಒಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಮರಳು ಮುತ್ತಾಗಲಿ.

P51216-081635

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *