Category ಇತರೆPosted on

ಕಾವ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಯ ಸಂಕಟಗಳು

ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಯಿತು ಪತ್ರ ಬರೆಯದೇ. ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ನದಿಯಂತೆ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವೇಗವಿದೆ. ಕಾಲವೂ ಹೆಣ್…
Continue reading "ಕಾವ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಯ ಸಂಕಟಗಳು"