ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡದ ಹಾದಿ ಎಲ್ಲಿ

ಈ ದೇಹ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಬೀರುತ್ತದೆ
ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು
ಚಿಗುರುತ್ತ ಹೋದಂತೆ, ಕೊಳೆಯುತ್ತಲೂ

ಬೆಳಕು ಪಡೆದವ ನಡೆದು ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಹೋದವರು ಭೀರುತ್ತ ಹೋದರು
ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು
ಸಿಂಧೂ ಹರಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರಳಿವೆ
ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಂಧದ ಹೂಗಳು

ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ನಿಂತ ನಾನು
ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಸುಗಂಧ
ದುರ್ಗಂಧ ಭಾರವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು

ಸುತ್ತ ಹೊಲೆತವರ ಸಂತೆ
ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದವನು ದೇವರ ಕಂದ
ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತ
ಶೀಲುಬೆಗೇರುತ್ತ ಹೋದಂತೆ
ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ.

ಬಲೆಬಿಡಿಸುತ್ತ ಹೋದವನ
ಹಿಂದೆ ಬಲೆರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಹೋಯಿತು
ಬಿದ್ದವರು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋದವರು

ಬೆಳಕುಪಡೆದವನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ
ತುಳಿದ ಕೋಟಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು
ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿವೆ ನೂರುದಿಕ್ಕಿಗೆ,
ಬೆಳಕು ಪಡೆದವನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ನಿಂತ ನಾನು
ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ,
ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡದ ಹಾದಿ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *